blog

اطلاعات MSDS موادشیمیایی

اطلاعات ایمنی ماده

دراین مقاله درمورد اطلاعات ایمنی مواد یا به عبارتی Meterial Safety Data Sheet   مبانی است .

تمام مواردی که باید درمورد مصرف موادوخطرات ومشخصات  آن بدانیم رابه صورت جز به جز به بیان می کند.

حتی درمورد نحوه استفاده از آن به صورت شفاف توضیح داده شده است.

به صورت کلی  یک MSDS  حاوی اطلاعات زیر است:

 • هویت ماده شیمیایی
 • ترکیب یا اطلاعاتی مربوط به اجزای سازنده آن
 • آشنایی باخطرات احتمالی
 • اقدامات اولیه اورژانسی
 • اقدامات اولیه درمواجه باحریق
 • اقدامات اولیه درمواجه در صورت ریختن موادشیمیایی
 • شیوه صحیح حمل ونگه داری موادشیمیایی

 • شیوه مهارکردن سرایت ماده شیمیایی ومحافظت افراد دربرابر ماده شیمیایی
 • خواص فیزیکی وشیمیایی ماده
 • پایداری وواکنش پذیری ماده شیمیایی
 • منفی بودن ویانبودن ماده شیمایی
 • اطلاعات اکولوژی
 • اصول صحیح دفع ومعدوم کردن پسماند ماده
 • اطلاعات لازم درمورد جابه جا کردن ماده
 • سایر اطلاعات آن ماده

     هویت موادشیمیایی:

بخش اول MSDS  کمک می کند تامحصول را بشناسیم . دراین بخش نام محصول نام تجاری آن ونام تولید کننده درج شده است.

اطلاعات سمی بودن ماده شیمیایی:

این بخش مواردی که درحد معمول است ومی تواند مضر باشد فهرست می کند.

وهمین طور میزان غلظت مجاز جسم راکه می توان در معرض آن قرارگرفت .

اغلب به صورت حد مجاز درمعرض قرار گرفتن  PEL  یا مقدار آستانه یا حدآستانه TLV فهرست می کند.

اقدامات اولیه در مواجه باحریق:

این  بخش دمایی که جسم افروخته می شودیاهمان نقظه اشتعال را توضیح می دهد. ودر صورتی که نقظه اشتعال کمتر از378 درجه سانتیگراد باشد .

جسم آتش زا درنظرگرفته می شودوهمچنین آتش رابه طور کامل خاموش می کند.

اقدامات اولیه در صورت ریختن یانشت ماده شیمیایی

دراین بخش روش تمیز کردن ماده که دراثرحادثه ریخته شده  و یا نشت کرده   شرح داده  می شود.

قبل از تمیز کردن ماده ریخته شده ممکن  است لازم باشد سیستم محافظ  تنفسی عینک ایمنی یا لباس محافظ پوشیده شود.

برای   دسترسی به MSDS  به موادشیمیایی  می توان به سایت های زیر مراجعه  کرد

www.msds.com

www.msdssearch.com

www.msdsonline.com

www.msdsonfile.com

www.npchse.net

 

درجدول زیر برخی ازواژه های مختص ایمنی استفاده از موادشیمیایی را به اختصار  توضیح داده ایم.

واژه توضیحات هشدارها
Allergic skin reactio تماس طولانی مدت پوست  بامواد باعث ایجاد واکنش های آلرژیک می شود ازتماس مکرر وطولانی اجتناب کنیم پس ازانجام کاروسروکارداشتن بامواداطمینان داشته باشیم که تماسی باپوست نداشته باشد ودست رابشویم.
Alergic respiratory reaction استنشاق مکرر وطولانی باعث ایجاد عوامل آلرژیک می شود. آزمایشگاه فقط زیزهود کارکنیم وذرات گردوغباروبخارات آن را کنترل کنیم
Avoid breathing اگر   استنشاق شود باعث آسیب می شود هنگام استفاده وکارکردن بایدمراقب بودوازتنفس بخار آن وگردوغبارآن اجتناب کرد ودرب ظرف راهنگام اتمام کارببندیم.
Avoid contact with eyes ترکیب وسوزش چشم  ها ودربعضی موادباعث کوری   می شود. ازعینک ایمنی استفاده کنیم واگرموادشیمیایی واردچشم شدبامقدارزیادآب به مدت 15 دقیقه بشوریم واگرلنز داریم ازچشم خارج کنیم.
Avoid contact with skin or clothing تماس باپوست ممکن است باعث آسیب شود ویاممکن است ازطریق ریختن روی لباس   به پوست منتقل می شود پوست رابافاصله باآب بشوییم لباس وکفش وساعت  رابیرون   آوریم ولباس   راحدا ازبقیه لباس ها بشوریم
carcinogen مشخص شده است که باعث  سرطان می شود ویادرموردآن شک است نهایت مراقبت راهنگام استفاده وکارباآن به کار ببریم درآزمایشگاه جایگاه خاصی رابرای آن تعیین کنیم ،بخارات آن را تنفس نکنیم از تماس باچشم وپوست خودداری درهنگام کارباآن هالباس متناسب بپوشیم.

Cause burns

می تواندباعث آسیب های جدی مثل کوری شود. ازعینک محافظ ومحافظ صورت استفاده کنیم.اگر مقدار موادشیمیایی واردچشم شود بلافاصله چشم ها را باآب بافشار به مدت 15 دقیقه بشوییم اگر ازتماس داریم آن ها راهنگام شست وشوازچشم خارج کنیم.
C0mbustible شامل بخاراتی است که تحت شرایط معمولی   آتش میگیرد. درظروف دربسته  نگه داری می شود ازآنجایی که بخارات آن نامرئی است باید دور از گرما وشعله وجرقه قراربگیرند.
Danger اگراحتیاط لازم به کار برده نشودمی تواند اثرات مضروجدی مثل از  دست دادن یکی از اعضا وحتی مرگ   داشته باشد. با انجام پیشگیری ونکاتی که آمده بانهایت مراقبت با آن ها کارکنیم
Don’t get in eyes می تواندباعث سوزش وحتی کوری شود استفاده از عینک محافظ وطبی صورت الزامی است. اگرمقدار زیادوارد چشم شود.بلافاصله چشم ها رابامقدار زیادآب به مدت 15 دقیقه بشوییم.

درحالی   که همکاران به پزشک     اطلاع می دهند اگر لنز چشمی داریم آن ها را هنگام شست وشو از چشم خارج کنیم.

Explosive می تواند باعث لطمه به پوست شود درهنگام مواجه با آن ها مراقب باشیم واز فشردن آن ها برخورد ویا انداختن آن ها اجتناب کنیم
Exteremely flammable  تحت برخی از شرایط قابل انفجار   است. هنگاهی که از آن  استفاده نمی کنیم درب ظرف را ببندیم    بخارات     این   موادنامرئی  است ازمایعات     وجامدات را دوراز گرما یاجرقه وشعله نگه داریم
Fatal  if inholed استنشاق  آن باعث مرگ بیشتر از 50 درصد حیوانات  شده است ازتنفس آن خودداری کنیم بادرآزمایشگاه زیرهود با این موادکارکنیم
Fatal if swallowed اگر مقدار      مشخصی ازآن ها بلعیده شود باعث مرگ می شود بسیاربااحتیاط ودقت  باآن ها برخورد کنیم  دستو ناخن ها پس از کاربااین موادبخوبی بشوییم .اگر آنها را بلعیدیم    بلافاصله   باپزشک    تماس گرفته  وخودراوادار به استفراغ نکنیم.
flammagle بخارات آن باعث آتش   گرفتن در شرایط معمولی می شود. وقتی که ازآن ها استفاده نمی کنیم در ظرف  بسته شده بخار آن نامرئی است  این مایعات     وجامدات دوراز جرقه وآتش وگرما وشعله نگه داریم.
Harmful if inhaleh حیواناتی که از طریق تنفس درمعرض این مواد قرارگرفته آسیب دیده اند از تنفس آن ها اجتناب کنیم
Harmful if swallawed می تواند باعث بی حالی وضعف وحالت تهوع شود هنگام استفاده با آن ها  دقت شود وپس از استفاده  دست هارا بخوبی بشوییم اگر آن ها را بلعیدیم بلافاصله به پزشک مراجعه شودواز وادار کردن خود به استفراغ جلوگیری شود.
Irriant باعث سوزش وایجاد ناراحتی های چشمی وپوستی وآسیب به دستگاه تنفسی می شود. بخارات آن را تنفس نکنیم واز تماس باپوست وچشم خودداری کنیم
Keep away from head sparks and flame بخارات  آن می تواند باعث سوختن وحتی آتش گرفتن شود. تمام منابعی می تواند احتمال ایجاد حرارت وسوختن کندرا حذف کرده ودر ظورف درب دار برای استفاده کنیم.
lachrymatar باعث ایجادناراحتی چشمی ویااثرات سوختگی به روی چشم می شود به محض برداشتن درب ظرف باعث ریختن اشک می شود. این مواد درآزمایشگاه حتما زیر هود بازکرده وبخارات آن راتنفس نکنیم ازتماس باپوست وچشم خودداری کنیم.
Matagen  به روی کروموزوم ها آسیب وخسارات وارد می کند هنگام استفاده نهایت احتیاط راانجام داده واز تجهیزات محافظتی استفاده شود.

oxodozar

باعث  اکسید شدن موادی می شودکه قابلیت اکسیدشدن رادارند. آن ها رادور ازلباس وعوامل کاهنده نگه داری کنیم وهنگامی که  استفاده نمیکنیم درب ظرف راببندیم
Proxide former قابلیت تشکیل هیدروکسیدهاوپروکسیدها دراثرتماس باهوادارند چون بسیاری از پروکسیدهاقابل انفجار هستند درب ظرف  را بدون اجازه سپرست آزمایشگاه باز نکنیم

این مطلب ادامه دارد…

نویسنده:مهندس ارشد سعید امینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *