در حال نمایش یک نتیجه

Mueller Hinton Agar

585,000 تومان20,450,000 تومان
Mueller Hinton Agar آگار مولر هینتون نوعی محیط رشد است که در میکروبیولوژی برای کشت جدایه های باکتریایی و آزمایش