در حال نمایش یک نتیجه

گلوکز آگار

480,000 تومان
محیط کشت گلوکز آگار (GLUCOSE AGAR) کیولب بر اساس تخمیر گلوکز گونه های مختلف، انتروباکتریاسه های گرم منفی را از