در حال نمایش یک نتیجه

قوطی رطوبت

65,000 تومان
در آزمایشگاه خاک ازاین ظروف برای سنجش میزان رطوبت خاک و یا کود های تولیدی استفاده می شود. البته می توان رطوبت بقیه مواد پودری هم یه این روش اندازه گیری کرد. از این ظرف می توان برای نمونه برداری مواد آزمایشگاهی نیز استفاده کرد.