نمایش یک نتیجه

نیترات براث

530,000 تومان
محیط کشت نیترات براث به عنوان شاخص شناسایی باکتری ها به ویژه گروه انتروباکتریاسه است. شاخص شناسایی این محیط کشت،