نمایش یک نتیجه

قیچی آزمایشگاهی ،دسته بیستوری ،(تیغ بیستوری )

معمولا در آزمایشگاه برای بریدن کاغذ صافی ، پارافیلم یا فویل آلومینیومی ، از قیچی آزمایشگاهی استفاده می شود. از