در حال نمایش یک نتیجه

تریپتوز سولفید سیکلوسرین

260,000 تومان
محیط کشت تریپتوز سولفید سیکلوسرین (TSC) کیولب، محیط کشت حاوی آگار است که برای شمارش اسپور های کلستریدیوم پرفینوژنز استفاده