نمایش یک نتیجه

آنجلوتی پیرینگین سلکتیو آگار

تومان
محیط کشت آنجلوتی پیرینگین سلکتیو آگار یک محیط کشت انتخابی است. برای اولین بار در سال 1962، ANGELOTTI و همکارانش