در حال نمایش یک نتیجه

کلنی کانتر

کلنی کانتر دیجیتال دستگاهی است. در آزمایشگاه میکروبشناسی ، باکتریولوژی و تحقیقاتی و واکسن سازی ها که برای شمارش باکتری